ประกาศเรื่องขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชี ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ ลำดับที่ 1-2 ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ New

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ New

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสัมภาษณ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
(สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
(เปิดรับสมัครวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565)